نار

دلم من نار میخواهد ز منقار

طعام ام مانده در دست ات نهان،  یار

بیا بشکن سکوت مرگبار ات

سرِ ما مانده در بندت سرِ دار