زمستان

زمستان بسر گشت و سرما برفت

کویر دلم سبز گردید و غم ها برفت

اسیر دلی گشتم و باز شد

دری کز پی اش صد سر از ما برفت