زمستان بسر گشت و سرما برفت

کویر دلم سبز گردید و غم ها برفت

اسیر دلی گشتم و باز شد

دری کز هویس اش سر ها برفت