ورزش

بپاخیز و خیزش کن و یاد کن

بورزش دل تنگ خویش شاد کن

برای خودت باش و غم بر نگیر

بگوشت بگیر پند و فریاد کن