پایان بی آغاز

این قصه بسر آمد و دیدار نشد

این قائله سر آمد و گفتار نشد

از خاطر من رفت خیال مست ات

این فصل تمام و دل من باز نشد

از دست برفت حسرت دستی و دلم

در حسرت آن رفته گرفتار نشد

رخصت نیامد و عرضم ناتمام ماند

خاطر کنار رفت و دلم مبتلا نشد

چون هیچ نشد قصیده ها مختصرند

شعری که نداشت ابتدا، ابراز نشد