مست

چنان مستْ اسیر دلم ای دوست

که میخانه و پیمانه بر اوست

چرا این همه حاشا و تماشا

علاج غم من پیچش یک موست