ستاره

تو چشات ستاره داری و خودت خبر نداری

تو نگات بهارو داری و دل سپر نداری

تو چنار سربلندی که در این دیار وحشی

هوس سفر نداری و سر گذر نداری