انتظار

بکوبیدم در میخانه تا از در برون آیی

به لبخندت جهان گیری و در دل ها فرود آیی

به آغوشم بگیری و دلم را پاسبان باشی

ز میثاق ات خبر گیری و هردم پیش ما آیی