کنارم باشی

کنارم باشی و دستم به دستانت گره خورده

خیالت باشد  آسوده و مرگ ات تا ابد مرده

نباشی ساکت و رنجور و باشی عاری از هر غم

نیازت ات بی نیازی و درونت شمع؛ افروخته