باطن

ندانستی که پیچی و بینی

بظاهر پسندی و خیزی

تو داخل نبینی و گیری

کمند اش به بهجت گزینی

و قائل به رجعت نیایی

که آوردگاه ات نبد جز سرابی