نان

در بهار زندگی احساس چاقی میکنم 

‏با همه گرسنگی فکر سیری میکنم

‏پس که بد دیدم ز پیتزاهای ظاهر خوب خود

‏بعد از این بر تکه نانی سخت گیری می کنم