پروین

آنکه خال سیه اش پایین است

‏دختر شهرک غرب پروین است

‏گرچه کس هیچ به پایش نرسید

‏هر چه خواهی لب اش شیرین است

‏دوستان به که ز لب یاد کنید

‏لب بی بوس لبی غمگین است