برابری

چگونه ممکن است 

که مرغ ها

پرندگان بر فراز رود ها

به ارمغان بیاورند

چگونه ممکن است که 

سنگ ها 

به اختیار خود 

به سد راه های نیمه باز انتخاب

گسیل شوند

تو خود دلیل مشکلی 

بدین سبب

به حبس خود

قفس نساز 

به اختیار خود

رها شو از قفس

رها کن از قفس