خیال

با سر موهای خیس ات در آب

میکشم طرحی قشنگ

لحظه های شادی

انقلاب خویشتن

گوشه نرمی برای زیستن

بر لب جویی

نهالی کاشتن

با سر مستی کلامی داشتن

عشق

معنا داشتن

سازندگی

در خیال خسته ام

سودای پروازی بلندم آرزوست