سرباز بی سر

یک طرف گردان و لشگر

یک طرف سرباز بی سر

یک طرف محراب و منبر

یک طرف مسکین بی فر

یک طرف ماهی و صیاد

یک طرف طعمه سر دار

یک طرف قاضی و شاکی

یک طرف محکوم محجور

در عجب ماند سردار ازل

تا کجا این بی کلاهی ها به سر