وقتی سخن از زن است

دریچه های ادراک را

گشایشی باید

به درازنای تاریخ بشر